Kredyt technologiczny dla firm - jak otrzymać kredyt na innowacje?
Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny/ foto: canva.com

Kredyt technologiczny to kredyt dla przedsiębiorstw, które potrzebują środków finansowych na sfinansowanie inwestycji technologicznych. Co ważne, kredyt ten nie musi być spłacany ze środków własnych przedsiębiorstwa. Jak to możliwe? Fundusze unijne umożliwiają rozwój działalności firm w formie bezzwrotnych dotacji lub kredytów i pożyczek znacznie korzystniejszych niż większość ofert bankowych. Kredyt technologiczny to kredyt na innowacje technologiczne. Jest połączeniem kredytu udzielanego przez banki komercyjne, z bezzwrotną dotacją udzielaną na określonych warunkach przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Kto i w jaki sposób może ubiegać się o otrzymanie środków z funduszu? Wyjaśniamy! Artykuł przygotowany przy współpracy z portalem: scandinavia.com.pl

Sprawdź również: https://biurokredytowe.warszawa.pl/aktualnosci/jakie-sa-korzysci-z-rejestracji-na-bybit/

Na czym polega kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny jest dedykowany osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Z kredytu technologicznego mogą skorzystać tylko mikro-przedsiębiorstwa, małe-przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa. Środki pozyskane z kredytu technologicznego mogą być przeznaczone na wdrożenie nowych technologii, które mają posłużyć rozwojowi firmy lub stworzenia nowych towarów i usług lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Oznacza więc, że jest to pożyczka celowa, która działa na zasadzie dotacji, a więc zupełnie inaczej niż kredyt gotówkowy. Bank udzielający kredytu gotówkowego nie ingeruje, na co środki zostaną przeznaczone. Natomiast środki pochodzące z kredytu technologicznego, muszą zostać spożytkowane w określony sposób. Część potrzebnej kwoty udziela bank, zaś reszta pokrywana jest z własnych środków przedsiębiorstwa lub z Funduszu Kredytu Technologicznego.

Potrzebujesz wsparcia przy wyborze kredytu technologicznego? Doradca Kredytowy Warszawa – pomaga BEZPŁATNIE, zadzwoń!

Telefon: +48 533 88 78 78

Kto może ubiegać się o kredyt na innowacje technologiczne?

Kto może dostać kredyt inwestycyjny? O dofinansowanie mogą starać się nie tylko przedsiębiorstwa, które są na rynku od dłuższego czasu, ale również młode firmy oraz start-upy. Co więcej, kredyt technologiczny jest dostępny dla przedsiębiorstw z wielu branży poza m.in.: sektorem hutnictwa, żelaza, stali i węgla. Dotacja w ramach kredytu określana jest premią technologiczną ponieważ jest przeznaczona na częściową spłatę zobowiązania, dzięki czemu firma może wdrożyć innowacje ponosząc jedynie część związanych z nią kosztów.

Ważne: z kredytu technologicznego mogą skorzystać podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co jest potwierdzone wpisem do rejestru. Podobnie jak w przypadku komercyjnych kredytów, dodatkowym wymogiem jest tutaj również posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, umożliwiającej pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Kredyt technologiczny
Kredyt technologiczny/ foto: canva.com

Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny?

Środki przyznane w ramach kredytu technologicznego, można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup patentów i licencji,
 • projekty techniczne i eksperymenty,
 • zakup maszyn, narzędzi, oprogramowania,
 • sfinansowanie budowy lub zakupu nieruchomości.

Zgodnie z informacjami podanymi przez BGK, nowa technologia z wykorzystaniem kredytu technologicznego to:

 • prawo własności przemysłowej,
 • wyniki prac rozwojowych,
 • wyniki badań przemysłowych,
 • nieopatentowana wiedza techniczka, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów albo usług.

Co ważne, kredyt na innowacje technologiczne, nie może być udzielany za zakup środków trwałych, w które została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. A zatem wdrożenie technologii obejmuje pomysły stanowiące opisaną w wniosku o dofinansowanie technologię zrealizowaną poprzez stworzenie bazy technologicznej, w której ów technologia będzie mogła zostać zastosowana w praktyce. Co w efekcie umożliwi produkcję towarów lub realizacje usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia technologii.

Warunki kredytu technologicznego dla przedsiębiorcy

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt? Jakie dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorstwo? Wnioskodawca może uzyskać do 70% dofinansowania wydatków poniesionych na koszty kwalifikowane w związku z realizowana inwestycją, czyli na:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,
 • kupno, wytworzenie, koszty transportu, montażu oraz uruchomienia nowych środków trwałych,
 • zakup robót oraz materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę lub rozbudowę budynków lub ich części,
 • pokrycie kosztów najmu, dzierżawy gruntów, budynków, części budynków,
 • ekspertyzy zewnętrze, studia, projekty techniczne konieczne do realizacji inwestycji, a jednocześnie nie przekraczające 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • koszty związane z uzyskaniem, walidacją, obroną patentów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych.

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt technologiczny?

W przypadku wysokości marży, prowizji oraz oprocentowania, wysokość tych składników określana jest przez bank komercyjny, podobnie jak zdolność kredytowa wnioskodawcy – oraz jego dotychczasowa historia kredytowa. Warto zatem porównać dostępne na rynku oferty kredytów technologicznych. Możemy zrobić to za Ciebie – całkowicie bezpłatnie! Dzięki temu będziesz miał do dyspozycji najkorzystniejszą dla Ciebie możliwość.

Zmiany związane z pandemią covid-19

W związku z pandemią Covid-19, zostały wprowadzone zmiany w konkursie, które obejmują:

 • brak limitu maksymalnej kwoty premii technologicznej – przed pandemią wynosiła ona maksymalnie 6 mln zł,
 • wprowadzenie wymogu innowacyjności w skali przedsiębiorstwa – dotychczas wymóg innowacyjności dotyczył skali kraju,
 • rozszerzony katalog wydatków kwalifikowanych m.in. o ekspertyzy i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o kredyt technologiczny?

Nabór wniosków do konkursu kredyt na innowacje technologiczne ruszy w II połowie października 2022 r. i potrwa 3 miesiące. Wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie internetowej BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego).

Do wniosku o dofinansowanie, należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • dokumenty rejestrowe przedsiębiorcy, wystawione nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • kopia promesy kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego z banku kredytującego, poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem,
 • dane kontaktowe banku kredytującego,
 • biznesplan projektu,
 • analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska,
 • oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego,
 • szkic sytuacyjny, zestawienie kosztów.

Należy również pamiętać, aby w pierwszej kolejności złożyć odpowiedni wniosek do wybranego banku komercyjnego w celu uzyskania od niego promesy udzielenia kredytu. Promesa jest podstawą do wnioskowania o dotację w BGK. Kiedy promesa zostanie wystawiona prawidłowo i spełnione zostaną wszystkie inne warunki, Bank Gospodarstwa Krajowego, wystawia promesę wypłacenia premii technologicznej. Po uzyskaniu promesy od Banku Gospodarstwa Krajowego, można podpisać umowę kredytową z kredytodawcą i finalizować umowę o dofinansowanie z BGK. Co ważne – rozpoczęcie prac nad projektem powinno odbyć się od dnia następnego po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ponieważ wszelkie koszty poniesione przed tym dniem, uznawane są za wydatki niekwalifikowane i nie będą zaliczane w poczet projektu.

Ekspert Kredytowy Warszawa oferuje bezpłatne porównanie kredytów technologicznych!

Skontaktuj się z nami!

Telefon: +48 533 88 78 78

Jakie banki udzielają kredytu technologicznego?

Banki komercyjne biorące udział w programie, czyli takie które umożliwiają uzyskanie kredytu technologicznego widnieją na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, wśród wymienionych znajdują się:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Millenium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • PKO S.A.
 • Santander Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • PKO BP S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Idea Bank S.A.

Ważne: warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą. Oferty kredytowe banków mogą różnić się miedzy sobą wysokością oprocentowania, prowizji oraz kosztów dodatkowych. Broker Finansowy Warszawa, pomoże Tobie znaleźć najlepszą ofertę kredytu technologicznego.

Zadanie Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK w programie pełni rolę instytucji pośredniczącej, której zadaniem jest:

 • nabór i ocena złożonych wniosków,
 • podpisanie umów z beneficjentami,
 • wypłata premii inwestycyjnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest również instytucją właściwą do rozpatrywania protestów złożonych zgodnie z określoną w przepisach procedurą odwoławczą.

Kredyt technologiczny – podsumowanie

Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Dofinansowanie do projektu przyznawane jest w drodze konkursu ogłoszonego przez BGK i może wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Premia technologiczna przeznaczona jest w całości na spłatę kapitału Kredytu Technologicznego. Dofinansowanie przyznawane jest godnie z mapą pomocy regionalnej dostępnej na stronie BGK, zaś jego wysokość zależy od województwa, w którym inwestycja będzie realizowana.

Kredyt technologiczny udzielany jest tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom zarejestrowanym w Polsce.

Potrzebujesz wsparcia i porady w kwestii kredytu technologicznego? Broker Finansowy Warszawa oferuje bezpłatne porównanie kredytów technologicznych, wsparcie w formalnościach oraz wypełnieniu wniosku. Skontaktuj się z nami. Pomagamy BEZPŁATNIE!

Telefon: +48 533 88 78 78