Sankcja kredytu darmowego – dla kogo i co warto o niej wiedzieć?
Sankcja kredytu darmowego – dla kogo i co warto o niej wiedzieć?

Sankcja kredytu darmowego – dla kogo i co warto o niej wiedzieć? Zdjęcie: freepik.com

Zgodnie z zapisami ustawy o kredycie konsumenckim kredytodawca musi spełnić szereg obowiązków przy zawieraniu umowy z konsumentem. Jeśli ich nie dotrzyma, np. nie udzielając konsumentowi wszystkich wymaganych ustawą informacji lub wprowadzając go w błąd, konsument może skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Co to takiego? Dla kogo jest dostępna sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego – co warto o niej wiedzieć?

Sankcja kredytu darmowego jest instrumentem prawnym wprowadzonym do polskiego prawa ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dotyczy zarówno kredytów oraz pożyczek bankowych, jak i umów zawieranych z instytucjami pozabankowymi. Na czym polega? Sankcja kredytu darmowego oznacza, że konsument zwraca kredytodawcy jedynie kwotę pożyczonego kapitału, bez żadnych odsetek i pozostałych kosztów. Może być zastosowana, jeśli kredytodawca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim.

Korzyści skorzystania z sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego stanowi jeden ze sposobów na zabezpieczenie interesów kredytobiorcy. Zapewnia mu:

  • możliwość spłaty kredytu jedynie w wysokości zaciągniętego kapitału – bez odsetek i innych dodatkowych opłat;
  • możliwość uzyskania zwrotu zapłaconych już odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy.

Konsekwencją skorzystania z kredytu darmowego jest zmiana treści umowy kredytowej. Tym samym kredytobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z uzyskaniem finansowania.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Omawiamy warunki

Lista przesłanek uprawniających do skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest dość długa. Obejmuje ona przede wszystkim sytuacje, w których:

  • umowa kredytu została zawarta bez zachowania odpowiedniej formy – np. nie na piśmie lub w formie aktu notarialnego;
  • w umowie o kredyt konsumencki nie określono: rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy, całkowitej kwoty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, kosztów związanych z kredytem;
  • w umowie kredytowej zawarto informacje o opłatach z tytułu zaległości w spłacie oraz odsetkach za opóźnienie lub pozodsetkowych kosztach kredytu, które są wyższe niż kwoty odsetek i opłat maksymalnych wskazanych w kodeksie cywilnym;
  • w umowie o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności nie zawarto opisu towaru lub usług oraz ceny ich nabycia.
  • w umowie o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nie znalazła się informacja o limicie kredytowym oraz całkowitym koszcie kredytu.

W praktyce sankcja kredytu darmowego najczęściej jest stosowana w przypadku błędnego określenia całkowitej kwoty kredytu w umowie oraz w przypadku zastosowania zbyt wysokich pozaodsetkowych kosztów pożyczki.

Jak skorzystać z sankcji darmowego kredytu?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy złożyć kredytodawcy odpowiednie pisemne oświadczenie (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Ważny jest jednak termin jego złożenia – oświadczenie o sankcji kredytu darmowego można złożyć najpóźniej w ciągu roku od daty wykonania umowy (czyli całkowitej spłaty zobowiązania). W takim przypadku po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia kredytobiorca jest uprawniony do otrzymania zwrotu zapłaconych odsetek i innych kosztów kredytowych.

Oświadczenie można złożyć także w trakcie spłaty kredytu – wówczas należy zwrócić kredyt bez odsetek i innych kosztów w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jeżeli umowa kredytowa nie określa takich zasad, konsument zwraca kredyt w równych ratach płatnych co miesiąc.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że sam fakt złożenia oświadczenia nie powoduje automatycznego uruchomienia sankcji kredytu darmowego. Bank po jego otrzymaniu może bowiem podjąć kroki prawne zmierzające do ustalenia tego, czy rzeczywiście przy danym kredycie konsumenckim możliwe jest powołanie się na sankcję kredytu darmowego. Zazwyczaj wiąże się to z wytoczeniem kredytobiorcy sprawy cywilnej o zapłatę.

Gdzie szukać pomocy w sprawie sankcji kredytu darmowego?

Chcesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim? Możesz się tym zająć samodzielnie, jednak w tym przypadku nieocenione będzie wsparcie doświadczonego prawnika – specjalisty w zakresie sporów z bankami. Instytucje finansowe mają duże zasoby i szerokie możliwości, dlatego wygranie takiego sporu samodzielnie jest praktycznie niemożliwe. Kancelaria PZ Adwokaci, jako ekspert w tej dziedzinie, może zapewnić Ci kompleksowe wsparcie w walce o Twoje prawa i poprowadzić przez całą procedurę krok po kroku!