Rachunek przepływów pieniężnych - Doradcy Finansowi Warszawa
Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych

1. Rachunek zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych.

Zgodnie z zasadą memoriałową obowiązującą w rachunkowości przychody i odpowiadające im kwoty rejestrowane są w momencie transakcji. Rachunek zysków i strat musi zawierać wszystkie przychody i koszty możliwe do przypisania danemu okresowi zgodnie z zasadą współmierności.

Uznanie za przychód lub koszt nie jest równoznaczne z rzeczywistym wpływem lub wydatkiem.

Przychody i koszty mogą być również rozliczane na podstawie otrzymanej i wydatkowanej gotówki (zgodnie z zasadą kasową).

Konsekwencja stosowania zasady kasowej i memoriałowej jest fakt, że zysk netto nie pokrywa się z ilością gotówki w danym roku obrotowym. Nie ma dowodów przemawiających zdecydowanie na korzyść jednej czy drugiej metody. W praktyce sporządza się rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych

2. Metody

Spotyka się różne standardy sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Ich wspólna cecha to ujęcie przepływów pieniężnych według trzech rodzajów działalności gospodarczej:

·         operacyjnej

·         inwestycyjnej

·         finansowej

Wyróżniamy dwie metody liczenia przepływów pieniężnych:

·         bezpośrednią

·         pośrednia

2.1 Metoda bezpośredia.

Zgodna z zasadą kasową polega na sumowaniu wszystkich kwot wpływów i wydatków i obliczaniu różnicy między nimi na koniec roku obrachunkowego. Saldo końcowe jest saldem początkowym roku następnego.

2.1.1 Metoda bezpośrednia – zalety.

·         łatwość i czytelność informacji (podawane są dokładne kwoty wywów (od odbiorców) i wydatków (na rzecz dostawców).

·         możliwa weryfikacja poszczególnych kwoty pieniężnych

·         wskazanie rozbieżności pomiędzy wygenerowaną gotówką a zaksięgowanym zyskiem netto

·       możliwość planowania przyszłych przepływów pieniężnych

2.1.2 Metoda bezpośrednia – wady

·         jednostronne ujęcie przepływów pieniężnych (rejestrowane są tylko z punktu widzenia podmiotów gospodarczych z otoczen ia zewnętrznego przedsiębiorstwa

2.2 Metoda pośredia.

Nawiązuje do zysku netto, który jest korygowany tak aby saldo końcowe było identyczne jak w przypadku metody bezpośredniej. Różnice w stosunku do metody bezpośredniej wynikają z rozbieżności kwot z działalności operacyjnej. Dla działalności inwestycyjnej i finansowej kwoty te są takie same.

2.2.1 Metoda pośrednia – zalety.

·         większe znaczenie w praktyce

·         zawarcie w jednym dokumencie informacji o zmianach w bilansie i czynnikach kształtujących wynik finansowy

·         umożliwienie identyfikacji wpływów i wydatków pieniężnych z punktu widzenia przedmiotowego – rzeczowego

2.2.2 Metoda pośrednia – wady.

·         złożoność i mała czytelność dla osób “niewtajemniczonych”

3. Standardy – wzory rachunku przepływów pieniężnych.

·         suma wyniku finansowego i amortyzacji (stosowany do badania opłacalności projektów inwestycyjnych; uproszczone podejście ze względu na charakter prognostyczny i długie okresy czasu)

·         suma wyniku finansowego, przyrostu rezerw z zysku oraz inych kosztów niepieniężnych (nie będących wydatkami) nie jest jesszcze kompletne ponieważ nie uwzględnia korekt dotyczących przychodów niepieniężnych

·         pełna formuła zawiera

·         wynik finansowy

·         zmianę stanu środków pieniężnych w roku obrotowym (przepływy finansowe z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej)

·         środki pieniężne na początek roku obrotowego

4. Uproszczony schemat rachunku przepływów pieniężnych

L.p.Przepływy środków pieniężnychŹródła informacjiZnak dodatniZnak ujemny
1.Zysk/strata nettoB lub Rzyskstrata
2.AmortyzacjaR lub Utaknie
3.Zmiana stanu zaopasówB lub Rspadekwzrost
4.Zmiana stanu należności i roszczeńB lub Rspadekwzrost
5.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowychB lub Rwzrostspadek
6.Zmiana stanu rozliczeńB lub Rczynne – spadek (bierne – wzrost)czynne – wzrost (bierne – spadek)
7.Wydatki inwestycyjneUnietak
8.Dywidendy i wypłaty z zyskuUnietak
9.Kredyty bankowe i pożyczkiUzaciągnięciespłata
10.Wpływy z em isji akcji, obligacji i udziałówUtaknie
11.Przepływy pieniężne netto ogółem (suma od wiersza 1 do 10)   
12.Środki pieniężne na początek roku obrotowego   
13.Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (poz. 11 + poz.12)