Kredyty Warszawa - Doradca Finansowy - Spóźnienie ze spłatą kredytu

Do obowiązków obu stron umowy kredytowej należy posiadanie wspólnego kontaktu w trakcie podpisywania danej umowy oraz po uiszczeniu spłat zobowiązań, kiedy już bank udziela informacji, że proces współpracy kredytowej został już zakończony. Zdarzają się jednak momenty, że trzeba będzie się spotkać z przedstawicielami banku jeszcze w trakcie spłacania kredytów hipotecznych oraz pożyczek. Takie sytuacje mieć będą miejsce nap. W tedy, gdy nie będziemy regularnie wywiązywać się z warunków umowy i nie będziemy spłacać w terminie lub w ogóle zaciągniętych zobowiązań. Różnorodne działania mogą być podejmowane przez banki w celu zmobilizowania klienta do właściwego zachowania i podjęcia zobowiązań zgodnie z warunkami określonej umowy. Banki odzyskują niespłacone pożyczki w kompletnej kwocie lub częściowo. Takie czynności przeprowadzane są z różnorodną częstotliwością i mają nierzadko bardzo wysokie koszty. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki skutecznie zmobilizują wszystkich spóźnialskich i zapominalskich do terminowego regulowania wszelkich kredytowych zobowiązań.

Spóźnienie ze spłatą kredytu

W obowiązki banków wliczony jest szereg procesów upominawczych, mających wyegzekwować zaległe należności spłat kredytów w całości bądź w ratach. Informacje o brakach wpłat na koncie w określonych terminach wysyła się na kilka sposobów. Najpopularniejszym i pierwszym etapem upominawczym jest wysyłanie wiadomości SMS – owych na osobisty numer telefonu komórkowego kredytobiorcy. Kolejny etap to pouczające rozmowy telefoniczne, objaśniające skutki braków wpłat w określonych terminach. Określa się w nich instruktaż jak najszybszego uregulowania należności. Monity oraz pisemne wezwania do zapłaty wysyłane są w trzecim etapie drogą listowną na adres domowy kredytobiorcy. Ostatni etap to prowadzenie bezpośrednich wizyt terenowych w miejscu zamieszkania kredytobiorcy, co z pewnością nie wiąże się z komfortowymi sytuacjami.

Informacje określające częstotliwość oraz formę, kolejność procedur w kierunku ewentualnych prób odzyskiwania przez bank należności zawsze określane są w warunkach umowy. Szereg upomnień banki świadomie wykonują w określonych odstępach czasowych, tak, aby kredytobiorcy mogli w miarę swobodnie dokonywać wpłat. Jeśli wpłata jest dokonana, bank wstrzymuje się z dalszymi czynnościami w kierunku odzyskania należności. Wiele banków stara się traktować kredytobiorców w sposób partnerski, ale w pewnym momencie cierpliwość się kończy. Za wstępne działania zazwyczaj nie nalicza się dodatkowych kosztów, a jeśli już, to mają one raczej wartość typowo symboliczną. Aby uniknąć nieprzyjemnych incydentów z bankami, radzilibyśmy przede wszystkim nadmiernie się nie zapożyczać i korzystać z kredytów wyłącznie w takich sytuacjach, gdy naprawdę jest to potrzebne.